• ZASADY I ORGANIZACJA

     POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

     W SZKOLE PODSTAWOWEJ

     nr 347 im. gen. PIOTRA SZEMBEKA

      

     Istota pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

      

     Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:

     · rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia

     · rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia

     · rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole w celu wspierania jego potencjału rozwojowego.

      

     Odbiorcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

     1) uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza jeśli problemy ucznia wynikają:

     • z niepełnosprawności,
     • z niedostosowania społecznego,
     • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
     • z zaburzeń zachowania lub emocji;
     • ze szczególnych uzdolnień,
     • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
     • z choroby przewlekłej,
     • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
     • z niepowodzeń edukacyjnych,
     • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
     • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

     2) rodzicom,

     3) nauczycielom

     Planowanie i udzielanie pomocy.

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

     1) z rodzicami uczniów;

     2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi;

     3) z placówkami doskonalenia nauczycieli;

      4) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

     Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

     Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     W Szkole Podstawowej nr 347 im. gen. Piotra Szembeka, pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

     • dostosowania wymagań edukacyjnych (form i metod pracy) do indywidualnych potrzeb uczniów,
     • dostosowania sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i kryteriów oceniania uczniów,
     • dostosowania warunków pracy w szkole
     • oddziałów integracyjnych
     • zajęć rozwijających uzdolnienia,
     • zajęć specjalistycznych: terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne, terapii ręki,
     • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
     • zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
     • terapia psychologiczna
     • indywidualne wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego
     • porady, konsultacje dla uczniów i rodziców uczniów, - warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli

      

     Procedury udzielania pomocy

     1) Pomoc organizowania jest uczniowi, który posiada:

     • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
     • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
     • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
     • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

     oraz uczniowi, wobec którego stwierdzono potrzebę objęcia pomocą.

     2) Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

     3) W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel/specjalista niezwłocznie udziela uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje wychowawcę o potrzebie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     4) Wychowawca informuje innych nauczycieli/specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem, jeśli uzna taką potrzebę.

     5) Wychowawca lub nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego (*wspomagający) we współpracy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli

     6) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formach, o których mowa w rozporządzeniu, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

      7) Wychowawca, nauczyciele i specjaliści planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, współpracują z jego rodzicami lub opiekunami

     8) Po ustaleniu przez dyrektora wymiaru godzin, wychowawca lub nauczyciel współorganizujący proces kształcenia specjalnego (*wspomagający) informuje pisemnie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin.

     9) Obowiązkiem rodziców jest potwierdzenie czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach.

     10) Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów.

     11) Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

     12) Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności IPET oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu

     13) Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na wniosek rodzica, opiekuna, nauczyciela czy specjalisty, wychowawca opracowuje dokumentację szkolną określającą formy, metody i sposoby pomocy dla ucznia. Nauczyciel specjalista pracujący z uczniem w/w opracowuje programy zajęć oraz dokonuje jego ewaluacji, co najmniej dwa razy w roku szkolnym.