• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


   • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 374 IM. GEN. PIOTRA SZEMBEKA W WARSZAWIE

    Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie.

    • Data publikacji strony internetowej: 
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    TREŚCI NIEDOSTĘPNE

    • Strona nie spełnia wymogów dostępności cyfrowej.

    WYŁĄCZENIA

    • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

    PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

    • Deklarację sporządzono dnia: 
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Koziupa.
    • E-mail: sp374@sp374.pl
    • Telefon: 669574567

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    SKARGI I ODWOŁANIA

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie
    • Adres: ul. Boremlowska 6/12
     04-309 Warszawa
    • E-mail: sp374@sp374.pl
    • Telefon: 226105992

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    1. Do budynku prowadzi 1 wejście główne od frontu budynku oraz 2 wejścia dla uczniów od strony boiska, w sumie 3 wejścia. Budynek nie ma pokonanych barier architektonicznych.
    2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    5. W budynku na każdym poziomie (piwnica - szatnie; parter, 1 piętro, 2 piętro i 3 piętro) znajduje się korytarz.
    6. Budynek nie posiada wind, pętli indukcyjnych, podjazdów.
    7. W budynku znajduje się jedna toaleta i sanitariat dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych
    8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.