• Ubezpieczenie

   • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci

     

    Szanowni Państwo,

    w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną umową zawieraną wyłącznie  z woli rodziców i dotyczy zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć  edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

    Wyjątek  stanowią wycieczki  lub imprezy zagraniczne, których uczestnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, co wynika z zapisów §15 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

    Proszę kliknąć obrazek, żeby zobaczyć daną ofertę. 

        

     

     

     Oferta NNW dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 2021/2022

     Oferta NNW dla przedszkoli 2021/2022