• "Z kulturą mi do twarzy"
   • "Z kulturą mi do twarzy"

   • 20.09.2021 17:17
   • Uczniowie klas 1a,1c i 2c roku szkolnym 2021 – 2022 biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”
   • Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022  (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne;  punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

     

    Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

     

    Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,przyjaciele);

    Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

    Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

    Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

     

     

    Cele szczegółowe:

    – promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,

    – rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,

    – współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,

    – wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,

    – kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

    – kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,

    – zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,

    – współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

     

    Projekt składa się z trzech modułów:

    MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

    MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

    MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

    MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

     

    p. Anna Florczak

   • Wróć do listy artykułów